DANDE Heard 02-10-2013 17:32 UTC

DANDE heard during the pass of 02-10-2013 at 17:32 UTC. In total 10 frames received.

[136 Bytes KISS Frame (without CRC)]
from DANDE-2 to DANDE-1: 
   1 > 64 61 6E 64 65 63 6F 73 67 63 00 04 05 7C 00 03 00 00 00 00 
  21 > 00 00 00 00 05 F7 00 04 00 00 D0 02 00 01 02 00 00 FF 02 01 
  41 > B9 01 50 00 00 01 AC 00 B0 01 42 01 4F 01 48 01 63 01 56 28 
  61 > 00 00 01 0F EE 00 22 0C CC 0B EA 0E DE 05 D8 05 99 05 9B 05 
  81 > F0 00 01 05 C8 09 42 3B 58 3B 52 0D 8A 0E 8D 00 00 64 61 6E 
 101 > 64 65 2E 63 6F 6C 6F 72 61 64 6F 2E 65 64 75 D6 3C 
dandecosgc...|...........÷....Ð......ÿ..¹.P...¬.°.B.O.H.c.\
V(....î.".Ì.ê.Þ.Ø.™.›.ð...È.B;X;R.Š...dande.colorado.eduÖ<

DANDE received data Download: location

2 thoughts on “DANDE Heard 02-10-2013 17:32 UTC

Comments are closed.