Xatcobeo Telemetry 16-10-2013

Xatcobeo Telemetry 16-10-2013 20:01 UTC

XATCOBEO 8.17V -135DBM 26C 
XATCOBEO 8.26V -135DBM 26C
XATCOBEO 8.23V -135DBM 27C 
XATCOBEO 8.25V -135DBM 27C 
XATCOBEO 8.24V -136DBM 27C

16-10-2013 18:19 UTC

XATCOBEO 8.21V 0DBM 24C
XATCOBEO 8.26V 0DBM 24C 
XATCOBEO 8.24V 0DBM 25C 
XATCOBEO 8.26V 0DBM 26C 
XATCOBEO 8.26V -101DBM 26C
XATCOBEO 8.26V -106DBM 27C 
XATCOBEO 8.25V -106DBM 27C