DANDE Telemetry 16-12-2013

DANDE Telemetry 16-12-2013 20:30 UTC

Tonight after a long period I received DANDE and decoded more then 60 frames transmitted by this satellite.

[136 Bytes KISS Frame (without CRC)]
   1 > C0 00 88 82 9C 88 8A 40 62 88 82 9C 88 8A 40 65 03 3A 64 61 
  21 > 6E 64 65 63 6F 73 67 63 00 67 13 39 00 11 00 66 F1 E6 00 66 
  41 > D9 DE 05 F7 00 00 00 06 D0 02 01 01 02 00 00 FF 02 01 6F 01 
  61 > 08 00 00 00 ED 00 B8 00 F7 01 10 01 09 01 02 01 03 28 00 00 
  81 > 01 0F EC 00 25 0C 8A 0B EA 0E DA 05 D7 05 95 05 9C 05 F1 00 
 101 > 01 05 C8 09 2E 3B EE 3C 0A 0D 40 0E 43 00 00 64 61 6E 64 65 
 121 > 2E 63 6F 6C 6F 72 61 64 6F 2E 65 64 75 44 CB C0 
À.ˆ‚œˆŠ@bˆ‚œˆŠ@e.:dandecosgc.g.9...fñæ.fÙÞ.÷....Ð......ÿ..o.....í.
¸.÷........(....ì.%.Š.ê.Ú.×.•.œ.ñ...È..;î<..@.C..dande.colorado.eduDËÀ

DANDE TLM 16-12-2013 20:30 UTC